varya

portrait of varya adoratskaya (1914) by nicolai ivanovich fechin