Stepan Obruchkov

i really enjoyed browsing through the portfolio of photographer Stepan Obruchkov. his photos make me smile, especially those of his dog Buyan… who i desperately wish to cuddle. all photographs by Stepan Obruchkov